FR - NL - EN
HOME AGENDA CONTACTEER ONS FAQ VERBINDING KASTEELHEREN

Geografische ligging :

Type kasteel :

Type evenement :

             

Sleutelwoorden :


 
Op een kaart
zoeken
 

Algemene voorwarden & privacyGebruiksvoorwaarden

www.chateauxofbelgium .be is de informatie- en referentiesite van AdB, 41, Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, Groot Hertogdom Luxemburg (hierna « AdB ») op het Internet en is samengesteld uit informatiediensten, privé inhoud, links, zoek- en andere faciliteiten op het Intenet betreffende kastelen in België en het Groot Hertogdom Luxemburg (hierna « de Site »). Deze gebruiksvoorwaarden (hierna « de gebruiksvoorwaarden ») bepalen de wijze waarop u gebruik mag maken van de Site. Het feit dat u gebruik maakt van de Site betekent dat u de gebruiksvoorwaarden ondertekent. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden vragen wij u de Site niet te gebruiken. www.chateauxofbelgium.be en zijn redacteurs behouden zich het recht voor elementen van de gebruiksvoorwaarden op ieder moment te veranderen, toe te voegen,  of te schrappen. Wij danken u regelmatig kennis te nemen van deze pagina en derhalve van eventuele veranderingen. Uw gebruik van de Site na de invoering van veranderingen betekent dat u deze veranderingen aanvaardt. De gebruiksvoorwaarden werden voor de laatste maal veranderd op 22 februari 2008.


Bescherming van de intellectuele eigendom

Alle informatie die de Site verspreidt met inbegrip van en zonder limitatief te zijn, de « look and feel », de functionele kenmerken, het design, de teksten, de beelden, grafieken, geluids- en videoinhoud, hierna « de inhoud », zijn de eigendom van AdB et zijn redacteurs en zijn beschermd door internationaal copyright. Het is verboden eeniets afgeleid van de Site te publiceren, te kopiëren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, door te sturen, te realiseren, veranderen of creëren. Het is evenzo verboden de inhoud van de Site alsook de informatie, produkten en diensten die bekomen werden door de Site geheel of gedeeltelijk te verkopen met uitzondering van wat uitdrukkelijk door de wet en de gebruiksvoorwaarden is toegelaten.

AdB et zijn redacteurs behouden al hun rechten, tastbare als ontastbare eigendomsbewijzen alsook belangen ten aanzien van de inhoud van de Site.


Gebruik en downloaden van de Inhoud

U mag voor uw persoonlijk en niet commerciëel gebruik elementen van de inhoud van de Site printen en downloaden voor zover dat U hierdoor geen elementen van de inhoud verwijdert of verandert en/of dat uw gebruik geenszins de verdwijning of verandering met zich meebrengt van één van de intellectuële rechten die vastkleven aan de inhoud van de site, hetgeen op niet limitatieve wijze slaat op het copyright, een commerciëel merk, een commerciële naam of nog de naam van een dienst. Het is evenzo verboden om op systematische wijze het geheel of delen van de inhoud uit de site te nemen om op directe of indirecte wijze een verzameling, synthese, gegevensbestand en/of een directory-systeem op of samen te stellen zonder de schriftelijke toestemming van AdB. Het is tevens verboden op uw website de thuispagina of andere paginas van de site te reproduceren. Het is verboden het geheel of delen van de inhoud te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk door de gebruiksvoorwaarden zijn toegelaten.

Indien U of een rechtspersoon die U controleert een Internet site hebt of beheert en/of U een of andere activiteit begint op het Internet zoals elektronische handel, de communicatie, de publicatie en het versturen van eender wat en U elementen van de inhoud van de site wil downloaden, versturen, publiceren of bekend maken op uw Internet site of uw activitiet op het Internet, dan zal U hiervoor de toestemming van AdB moeten vragen en dit zelfs indien uw Internet site of activiteit op het Internet gratis is. Uw gebruik van de inhoud van de site kan onderhevig zijn aan copyright of andere dwingende juridische bepalingen, tenzij U student bent of uw gebruik van de site slechts van korte duur is.

De aanvragen voor het gebruik van de site voor doeleinden anders dan die voor het onderwijs, de vorming of het eigen gebruik, zowel occasioneel als commerciëel, moeten gericht woren aan ons adres.

Mededelingen

AdB bevestigt noch garandeert de waarachtigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informaties die worden doorgespeeld door andere gebruikers en/of keurt goed noch stemt in met opinies die worden geuit door gebruikers. U moet derhalve aanvaarden dat het gebruik van informatie dat door andere gebruikers wordt vrijgegeven op uw eigen risico gebeurt. AdB filtert die informatie niet automatisch op voorhand en is niet verantwoordelijk voor het filteren van en/of toezicht houden op de informatie die wordt doorgestuurd door andere gebruikers. Als AdB op de hoogte wordt gesteld door een gebruiker van een informatie die niet conform de gebruiksvoorwaarden zou zijn, kan hij, zonder verplichting, een onderzoek voeren en ter goeder trouw en op discretionaire wijze beslissen deze informatie weg te nemen of te vragen ze weg te nemen. AdB is niet verantwoordelijk ten overstaan van de gebruikers van de Site voor de goede prestaties van zijn activiteiten en/of pertinentie van de informatie. AdB behoudt zich het recht voor het gebruik van de Site aan gebruikers die de gebruiksvoorwaarden of de wet niet hebben nageleefd heden en in de toekomst te ontzeggen en informatie die aanstootgevend, grof, in strijd met de wet en/of provocerend is, weg te halen.

Berichten

Zij die berichten publiceren doen dit meestal zonder de toestemming van de physieke- of rechtspersonen die vermeld worden in die foto’s, filmpjes, beelden en/of teksten die in de berichten worden weergegeven. Geen enkele voorafgaande toestemming wordt gevraagd aan de eigenaars van commerciële merken en/of materialen die in die berichten worden vermeld en dewelke onderhevig zijn aan copyright,. Bijgevolg bent U zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemmingen bij het gebruik van de berichten die via de Site worden verspreid. AdB of enig welke publicant, uitgever of persagentschap is niet verantwoordelijk voor enig uitstel, enige onjuistheid, fout of nalatigheid in de geraadpleegde, verzonden, gedownloade of op andere wijze in geheel of gedeeltelijk gecommuniceerde berichten en voor enige schade die daaruit zou kunnen voortkomen.

Links, Omkadering en Andere Internet Sites

AdB stelt links naar ander Internet Sites en informatiebronnen op het Internet voor.

Deze links naar andere sites worden U voor uw genoegen aangeboden.

De redacteurs van AdB hebben deze links gekozen omdat zij ze interessant of treffend vonden, maar de sites en Internetactiviteiten die door die links worden aangeduid, worden buiten de controle van AdB ontwikkeld en beheerd. Bijgevolg gaan AdB of zijn redactuers niet na noch stemmen ze in met hetzij de inhoud, de waarachtigheid, juistheid en treffendheid van de informatie die door die links wordt aangegeven hetzij de opinies die er worden geuit.

Omdat AdB geen enkele controle heeft over deze Internet sites en activiteiten, moet U erkennen dat en instemmen met het feit dat AdB niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze Internet sites of activiteiten en geenszins instemt met, goedkeurt of op enerlei wijze verantwoordelijk is voor de inhoud, advertenties, producten of enig andere zaak die beschikbaar wordt gesteld va die Internet sites of activiteiten. U erkent en stemt in met het feit dat AdB en/of zijn redacteurs niet verantwoordelijk zijn, noch op directe of indirecte wijze, voor schade of verliezen geleden tengevolge van het gebruik van die Internet sites en activiteiten. U erkent toe te treden tot deze sites en ze te gebruiken op uw eigen risico.

Elke link naar de Site zal op uw eigen risico en kosten gegeven worden en zal in geen enkel geval beschouwd worden als een al dan niet impliciete betrokkenheid met AdB. AdB behoud zich het recht voor enige link te betwisten of te doen verwijderen die, volgens AdB, ongepast of niet in overeenstemming is met het imago of de reputatie van AdB of die een nutteloze last op de Site of op AdB zou doen wegen.

U zal geen gebruik maken van of toelaten dat gebruik gemaakt wordt van geheel of delen van de Site om een naam of logo en/of een commerciëel merk weer te geven of eender welk middel eigen aan of dat van nature is een physieke of rechtspersoon te identificeren en op zulke wijze dat een gebruiker van de Site redelijker wijze de indruk kan hebben dat die physieke of rechtspersoon de toelating heeft gekregen om de Site of zijn inhoud bekend te maken, te publiceren of te verdelen. AdB’s toelating zal voorafgaandelijk en schriftelijk bekomen worden alvorens enige activiteit te ontwikkelen die van nature zou zijn de toegang tot of het gebruik van de Site te beïnvloeden. Het gebrek aan deze toelating kan een klacht met zich meebrengen of eender welke andere juridiche procedure. U stemt er mee in samen te werken met AdB om onmiddellijk eender welke niet toegelaten activiteit die het gebruik van of de toegang tot de Site beïnvloedt, te doen stoppen.

Waarborgen

AdB en/of een derde partij die geheel of gedeeltelijk de inhoud van de Site brengt en/of eender welke wettelijke en contractueel toegelaten partij kunnen geenszins als waarborgen beschouwd worden voor eeniets met inbegrip van en op niet limitatieve wijze : de ononderbroken en foutloze werking van de Site ; het verbeteren van werkings- of andere gebreken van de Site; de immuniteit van de Site, met inberip van de servers die de Site beschikbaar maken, tegen enige vorm van infectie, virus, worm, Trojan, enig ander besmettelijk of schadelijk element of enige code die tot gevolg heeft te besmetten of te beschadigen ; de resultaten die bekomen werden door de toegang tot of het gebruik van de Site en zijn inhoud ; de juistheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, adequaatheid of ontwikkeling van een informatie, programmas of diensten aangeboden door het Internet op enerlei wijze. Daarenboven is AdB niet verantwoordelijk voor uw gebruik en risico bij het gebruik van het Internet.

De Site en elke informatie, ieder produkt en eender welke andere inhoud die informatie bevat komende van derden die wordt vrijgegeven of toegankelijk is op de Site, worden vrijgegeven zoals ze voorkomen en zonder waarborgen van eender welke natuur, zij het impliciet of contractueel, en onder andere (niet limitatieve opsomming) : waarborgen betreffende de titel en/of de eigendom en/of de authenticiteit en/of impliciete commercialisatiewaarborgen voor een bepaalde duur. Voor al deze waarborgen die bij wet worden voorzien wijzen AdB et zijn redacteurs enige verantwoordelijkheid op de meest uitdrukkelijke en brede wijze af. Uw gebruik van de Site www.chateauxofbelgium.be gebeurt volledig op eigen risico.

Verantwoordelijkheden

In geen enkel geval zullen AdB, zijn redacteurs, agenten en/of toegelaten partijen en/of zij die informatie aanbrengen verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte of specifieke schade, met inbegrip van loonsveliezen, winstderving, kwalen, leed, emotionele onsteltenissen, en/of enige gelijkaardige schade, eender welke accidentele schade, ernstig of consequent, die kunnen te wijten zijn aan het gebruik, de onmogelijkheid of moeilijkheden bij het, al dan niet toegelaten, gebruik van de Site, de goede of slechte prestaties van de Site, zelfs indien AdB voorafgaandelijk geïnformeerd werd van de mogelijkheid van zulke schade en zonder oog op het feit dat die schade zich contractueel heeft voorgedaan, op nadelige wijze, volgens de rechtspraak, billijkheid, wettelijk of anders.

Terugbetaling

Alle aankopen gedaan bij AdB zijn definitief. Indien U denkt dat een misrekening gebeurt is met uw account, stuur dan een e-mail.

Privacy

AdB verbindt zich eraan de nominatieve gegevens die U hem communiceert, te beschermen. Een nominatieve informatie is elke informatie die het mogelijk maakt U direct te identificeren (naam, voornaam). AdB gebruikt deze gegevens enkel om uw behoeften beter in te schatten en U een betere service te bieden. Teneinde ons te helpen uw ondervinding van onze Site te verbeteren, kan AdB eveneens uw gebruik van de Site opvolgen. De aspecten van ons beleid betreffende de bescherming van nominatieve informatie betreffen :

1° Naleving van de wettelijke bepalingen : AdB verbindt zich hiertoe om uw aandacht te trekken op ons beleid met betrekking tot de bescherming van nominatieve informatie en voor het geval dat U zou kiezen ons informatie van die aard te communiceren. U heeft de mogelijkheid U te verzetten tegen de verwerking van nominatieve gegevens U aangaande door een e-mail of brief te sturen naar AdB. In dat geval zal U geen enkele informatie meer krijgen van AdB.

2° Gebruik van de informatie : AdB zal geen nominatieve informatie doorsturen aan derden. Desalniettemin mag AdB zulke informatie communiceren aan AdB’s entiteiten in andere landen en/of aan andere partners, tenzij U zich hiertegen uitdrukkelijk verzet.

U hebt het recht toegang te hebben tot de informatie die U ons hebt gecommuniceerd alsook het recht deze informatie te wijzigen. U kan dit recht uitoefenen per brief aan het adres van AdB. AdB zal dan alle informatie U betreffende definitief wissen van zijn gegevensbestanden.

Schadeloosstelling

U gaat ermee eens AdB, zijn redacteurs en agenten alsook iedere bevoegde partij schadeloos te stellen tegen elk verlies, uitgave en kost met inbegrip van, onder andere, redelijke erelonen van advokaten, voor zover dit voortspruit uit het niet naleven door U van de gebruiksvoorwaarden, hierin op niet limitatieve wijze begrepen eender welk gebruik van de inhoud dat afwijkt van dat welke uitdrukkelijk toegelaten is door de gebruiksvoorwaarden.

Wet

De huidige gebruiksvoorwaarden vallen onder de wetten van het Groot Hertogdom Luxemburg zonder dat dit op enige wijze effect kan hebben op het principe van wetsconflict : in het geval er een betwisting moest ontstaan, zal enkel de franse versie van de gebruiksvoorwaarden gelden, de franse versie wordt U enkel aangeboden voor uw gemak.

Copyright

Moest U denken dat een schending van het copyright op de Site voorkomt of op een site met dewelke een link werd gecreëerd, vragen wij U zo vriendelijk te willen zijn ons hiervan te informeren :

Neem contact met ons op (telefoon, brief, e-mail).